Strona główna

Stolarka Okienna

Biuro Projektowe

Dom Pod Klucz

Projekty gotowe domów

Kontakt
Biuro Projektowo -Inwestycyjne KONST-BUD
Od projektu do realizacji
Projekty indywidualne
Projekty branży konstrukcyjnej
Adaptacje
Certyfikaty energetyczne
Testy szczalności budynków
Adaptacje

Kupując projekt domu lub garażu u nas gwarantujemy promocyjne ceny na wykonanie adaptacji.


Adaptacja projektu gotowego jest konieczna, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Dokumenty niezbędne do wykonania Adaptacji Projektu Gotowego Domu:

projekt domu lub garażu w 4 egzemplarzach

 • mapę geodezyjną do celów projektowych (zakupiona w biurze geodezyjnym zlokalizowanego najczęściej w okolicach urzędu gminy lub urzędu miasta ),
 • Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku braku takiej decyzji Wypis i Wyrys z Miejscowego Zagospodarowania Planu Przestrzennego, wydanego przez organ właściwy
 • Warunki techniczne przyłączy: elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego, wodociągowego (w zależności od posiadanych przyłączy).
 • W niektórych przypadkach konieczna jest także zgoda właściwego urzędu wojewódzkiego  na odrolnienie działki.

Adaptacja podstawowa projektu jest to przystosowanie pod względem architektoniczno - budowlanym do:

 • Wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.[1]
 • Warunków lokalizacji obiektu[2].

Adaptacja rozszerzona projektu jest to przystosowanie pod względem architektoniczno - budowlanym  do indywidualnych potrzeb Inwestora.

Projektant adaptujący może wprowadzić wszelkie modyfikacje na życzenie Inwestora, pamiętając o tym, że projekty domów typowych podlegają ochronie prawa autorskiego i na wszystkie (wyszczególnione) zmiany potrzebna jest zgoda z podpisem autora projektu.

Zmiany w projekcie gotowym.

Przy zakupie większości projektów Inwestor otrzymuję zgodę in blanco na przeprowadzenie niektórych zmian. Najczęściej dotyczą one dostosowania budynku do warunków gruntowych, zmian podpiwniczenia, drobnych zmian w rozmieszczeniu okien i drzwi, zmian instalacji. Na pozostałe zmiany trzeba uzyskać – najczęściej bezpłatnie – zgodę autora projektu.

Jeżeli więc projekt nam odpowiada, ale rozważamy możliwość podpiwniczenia domu, innego rozmieszczenia okien czy sposobu wykończenia elewacji, powinieneś sprawdzić w opisie projektu (informacja ta umieszczona jest na początku opisu), czy jest na to zgoda autora. Autorzy z góry dopuszczają zmiany, które nie wpływają na wygląd zewnętrzny budynku – jego bryłę i elewacje.

Jeżeli planowane zmiany wykraczają poza zgodę udzieloną w dokumentacji, potrzebna jest pisemna zgoda autora projektu. Aby mieć pewność, że będzie można ją wprowadzić najlepiej zwrócić się z taką prośbą przed zakupem projektu.

Zmiany proste

Do zmian prostych wprowadzanych do projektu można zaliczyć min. :

 • zmianę wielkości i usytuowania okien oraz drzwi,
 • zmianę układu ścian działowych (lub ich likwidację),
 • zmianę materiałów wykończeniowych i wymianę niektórych materiałów na inne o takich samych parametrach (np. bloczków betonu komórkowego na pustaki ceramiczne o tym samym wymiarze lub wełny mineralnej na styropian).

Zmiany złożone

Zmiany złożone, wiążącą się ze znacznymi kosztami wykonania rozwiązań zamiennych to przede wszystkim:

 • zmiany w konstrukcji budynku, np:
  • zmiana konstrukcji stropu,
  • zamiana budynku parterowego bez poddasza na parterowy z poddaszem użytkowym,
  • zmiana wymiarów domu powodująca konieczność zmiany konstrukcji dachu, stropów i podciągów,
  • zmiana technologii z murowej na szkieletową, likwidacja bądź przesuwanie ścian nośnych budynku.
 • zmiana materiału, która prowadzi do zmiany grubości ścian, powoduje już konieczność innego rozwiązania niektórych detali, np. w partii cokołowej.
 • zmiana ściany jednowarstwowej na dwu- lub trójwarstwową (i odwrotnie) zwykle wymaga gruntownego przeprojektowania ścian, fundamentów i stropów oraz zmiany sposobu oparcia konstrukcji dachowej i należy już do kategorii zmian trudnych.
 • inne, niewymienione, które wpływają bezpośrednio na czasochłonność wykonania adaptacji

Projekt zagospodarowania działki

Niezbędnym elementem adaptacji jest projekt zagospodarowania działki sporządzony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych. Zawiera on:

 • usytuowanie budynku na działce z określeniem odległości od granic działki i poziomem posadowienia domu względem rzędnych terenu,
 • trasy przyłączy od planowanego budynku do sieci istniejącego uzbrojenia,
 • układ komunikacji na działce,
 • bilans terenu obejmującą powierzchnię terenów zielonych, utwardzonych ,
 • ew. projekt wjazdu na działkę.

Projekt zagospodarowania działki uzgadnia się w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, w Zakładzie Energetycznym i Zakładzie Gazowniczym, a następnie w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Z.U.D.P.)[1] Powyższy dokument określa: wysokości budynku w kalenicy, kąta nachylenia dachu, maksymalnej powierzchni zabudowy, szerokości i/lub wysokości elewacji frontowej, poziomu posadowienia parteru itp.

Może się zdarzyć, że projekt gotowy nie spełnia niektórych wymagań lub nieznacznie od nich odbiega. Wówczas architekt adaptujący (w miejscu zamieszkania Inwestora) może wprowadzić zmiany na podstawie pisemnej zgody, otrzymanej od autora projektu.

[2] Zadaniem projektanta adaptującego jest sprawdzenie założeń lokalizacyjnych przyjętych w projekcie gotowym. Sprawdzeniu podlegają  parametry gruntowe na podstawie badań geotechnicznych bądź wizji lokalnej, poziom przemarzania gruntu oraz – lokalizacji obiektu w strefach klimatycznych.

 


 
Strona głównaStolarka OkiennaBiuro ProjektoweDom Pod KluczProjekty gotowe domówKontakt