Strona główna

Stolarka Okienna

Biuro Projektowe

Dom Pod Klucz

Projekty gotowe domów

Kontakt
Biuro Projektowo -Inwestycyjne KONST-BUD
Od projektu do realizacji
Projekty indywidualne
Projekty branży konstrukcyjnej
Adaptacje
Certyfikaty energetyczne
Testy szczalności budynków
Certyfikaty energetyczne

1. Co to jest świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny)?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem sporządzonym na podstawie oceny energetycznej mieszkania, budynku lub jego części stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową, określającym jego zapotrzebowanie na energię.

 

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.


2. Po co mi świadectwo energetyczne?


Wprowadzenie świadectw energetycznych umożliwia ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię, tzn. takie, w których straty energii będą niskie, będą mogły uzyskiwać na rynku nieruchomości ceny wyższe niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji będą, na skutek niedostatecznie efektywnego użytkowania energii, wysokie.

Charakterystyka energetyczna ma także istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Chodzi nie tylko o temperaturę wewnętrzną, ale i np. o wymianę powietrza, a w obiektach użyteczności publicznej – warunki oświetleniowe. Także dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć zapewniony dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.


3. Certyfikaty energetyczne - dla kogo świadectwo energetyczne?

  • Jeżeli budujesz nowy dom – musisz mieć świadectwo energetyczne!
  • Jeżeli mieszkasz w swoim domu/lokalu – nie musisz otrzymać świadectwa!
  • Jeżeli sprzedajesz lub wynajmujesz – musisz przedstawić świadectwo!
  • Jeżeli kupujesz lub wynajmujesz – możesz spodziewać się określonych kosztów utrzymania.
  • Świadectwo energetyczne trzeba otrzymać przed pozwoleniem na użytkowanie.
  • Bez świadectwa energetycznego nie będzie można zawrzeć umowy kupna - sprzedaży.
  • Nieprawdziwe świadectwo stanowi wadę rzeczy zmniejszającej jej wartość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Świadectwo energetyczne musi być wykonane w formie pisemnej i elektronicznej. Forma pisemna ma być załącznikiem do książki obiektu budowlanego, elektroniczna zaś, służyć ma spełnieniu obowiązku rejestracji dokumentów w krajowym rejestrze świadectw.


4. Jak ma wyglądać świadectwo energetyczne?


Świadectwo dla budynku ma wygląd czterostronicowej broszury w formacie A4. (dla lokalu mieszkalnego oraz części budynku sporządza się certyfikat trzystronicowy)

Na pierwszej stronie znajdują się podstawowe informacje o budynku (rodzaj, adres etc.) oraz jego fotografia. Poniżej umieszczona jest grafika przedstawiająca obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Podana jest również wartość zapotrzebowania na energię końcową budynku. Na tej stronie znajdują się również dane certyfikatora oraz data wystawienia świadectwa.

Na drugiej stronie umieszczone są dane cząstkowe mające wpływ na określenie zapotrzebowania na energię (charakterystyka techniczno – użytkowa budynku). Następnie opisuje się zapotrzebowanie na energię w podziale na ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę użytkową, klimatyzację i oświetlenie.

Trzecia strona zawiera uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową.

Czwarta strona certyfikatu to objaśnienia oraz informacje dodatkowe.


5. Co oznacza „część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno – użytkową”?


Jest to część budynku o jednej funkcji użytkowej, dla której zastosowane rozwiązania konstrukcyjno – instalacyjne pozwalają na niezależne jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania, przy zachowaniu przepisów techniczno – budowlanych.


6. Jakie są podstawy prawne wprowadzania świadectw energetycznych na polski rynek?


Podstawą prawną wprowadzania świadectw energetycznych na polski rynek jest Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane, wdrażająca Dyrektywę unijną EPBD , dotycząca efektywności energetycznej budynków.


7. Kto może sporządzić świadectwo energetyczne?


Certyfikaty energetyczne mogą sporządzać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były karane, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyły szkolenie i złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Za równorzędne z odbyciem szkolenia oraz złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego uznaje się ukończenie przynajmniej rocznych studiów podyplomowych na kierunkach architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Świadectwa budynku nie może wystawić jego projektant, kierownik budowy, właściciel, a także zarządzający budynkiem.


8. Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?


Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od dnia wystawienia. Po upływie tego czasu, jeśli w budynku nie dokonano żadnych modernizacji, wpływających na wartość wskaźnika zintegrowanej charakterystyki energetycznej, audytor musi potwierdzić jego aktualność i przedłużyć ważność na kolejne 10 lat.


9. Co robić, jeśli budynek z wystawionym certyfikatem przejdzie jakieś prace zmieniające jego charakterystyki energetyczne?


Jeśli w trakcie obowiązywania świadectwa energetycznego, budynek lub mieszkanie zostanie poddane działaniom budowlanym wpływającym na jego charakterystyki energetyczne, konieczne będzie przygotowanie nowego świadectwa potwierdzającego dokonane zmiany. Uaktualnienie to nie powinno się wiązać z dużymi kosztami.


10. Czy świadectwo jest związane z właścicielem?


Nie, świadectwo energetyczne jest związane tylko i wyłącznie z budynkiem bądź lokalem i ma stanowić załącznik do książki obiektu budowlanego.


11. Jakie budynki są zwolnione z obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego?


Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej
50 m2.

 


 
Strona głównaStolarka OkiennaBiuro ProjektoweDom Pod KluczProjekty gotowe domówKontakt